Nedjelja 26 Rujan 2021

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/05
URBROJ: 2176/19-02-13-1

Velika Ludina, 27.03.2013.


Na temelju članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12 i 19/13), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br. 144/12), te članaka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina (“Službene novine Općine Velika Ludina” 6/09 i 7/11) Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 29. sjednici održanoj 27.03.2013. godine donijelo je

 


STATUTARNU ODLUKU O
IZMJENAMA I DOPUNAMA
S T A T U T A
OPĆINE VELIKA LUDINA

Članak 1.

U Statutu Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 6/09 i 7/11) u članku 11. stavak 2. umjesto riječi „29. rujna“ zamijeniti riječima „01. rujna“.

Članak 2.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.“

Članak 3.

U članku 21. stavak 1. briše se dio rečenice „radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine“.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Ludina i 20 % ukupnog broja birača Općine Velika Ludina.“


Članak 4.

Članak 22. mijenja se i glasi:

„Osim slučajeva iz članka 21. ovog Statuta, referendum se raspisuje za opoziv općinskog načelnika i njegovih zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine Velika Ludina.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.“

Članak 5.

Iza članka 22. dodaje se članak 22. a koji glasi:

„Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova predstavničkog tijela, općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

„Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisan broj birača, predsjednik Općinskog vijeća u roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.“

„Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga, a odluka donesena na savjetodavnom referendumu nije obvezatna za Općinsko vijeće.“

Članak 6.

U članku 26. na kraju stavka 1. dodaju se riječi „i Ured državne uprave u Sisačko- moslavačkoj županiji.“


Članak 7.

U članku 34. podstavak 5. briše se.

Članak 8.

U članku 38. u stavku 2. riječ „troškova“ briše se.

Članak 9.

Članku 39. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja Statut, Poslovnik, Proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku 15 dana od dana donošenja, te bez odgode Općinskom načelniku.

Članak 10.

U članku 40. stavak 5. riječi „15 dana“ mijenjaju se i glase „8 dana“.

Članak 11.

U članku 42. u stavku 1. iza riječi „godine“ dodaje se tekst koji glasi:

„a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.“

U članku 42. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 12.

U članku 43. u stavku 2. riječ „troškova“ briše se.

Članak 13.

U članku 48. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stajališta na sjednicama Općinskog vijeća.“
Članak 14.

U članku 56. u stavku 1. iza riječi „godine“ dodaje se tekst koji glasi:

„a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.„


Članak 15.

U članku 57. iza podstavka 11. dodaje se podstavak 12. koji glasi:

„imenuje i razrješava predstavnike Općine i tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.“

U članku 57. podstavak 27. briše se.

U članku 57. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 12. Općinskom vijeću u roku 8 dana od dana donošenja i objavljuje u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

Članak 16.

U članku 60. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan, bez odgode, o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“

Članak 17.

Iza članaka 63. dodaje se članak 63.a koji glasi:

„Općinskom načelniku i zamjeniku mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim posebnim zakonom.

U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.“

Članak 18.

Članak 74. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik imenuje i razrješava predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Općina.“

Članak 19.

Članak 82. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.“

Članak 20.

U članku 85. stavku 1. riječi „tajnim glasovanjem“ brišu se.

Članak 21.

Članak 108. mijenja se i glasi:

„Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnim zakonom.“

Članak 22.

Članak 109. briše se.

Članak 23.

Članak 111. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.“

Članak 24.

Članak 116. briše se.

Članak 25.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA LUDINAPredsjednik:


Stevo Kovač


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3