Subota 15 Lipanj 2024

Vijesti - Općina

18. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 021-01/15-02/02, URBROJ: 2176/19-02-15-2

Velika Ludina, 20.01.2015.

Na temelju članka 39. i 40. stavak 2. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

S A Z I V A

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

za dan 26.03.2015. godine (četvrtak) u 16,00 sati.

Opširnije...

Natječaj za poduzetničke kredite

 

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, ŽUPAN

 

Na temelju Odluke o nastavku provedbe Projekta «Poduzetnički krediti» – 2014 u 2015. godini, Ugovora o provedbi Projekta «Poduzetnički krediti - 2014» te Dodatka Ugovoru o provedbi Projekta «Poduzetnički krediti - 2014» u 2015. godini koji je zaključen između Sisačko-moslavačke županije i «PRIVREDNA BANKA» d.d., «ZAGREBAČKA BANKA» d.d., »ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK» d.d., »OTP BANKA» d.d., »RAIFFEISENBANK AUSTRIA» d.d., «CROATIA BANKA» d.d.,«HRVATSKA POŠTANSKA BANKA» d.d., «PODRAVSKA BANKA» d.d., «SG-SPLITSKA BANKA» d.d. i «VENETO BANKA» d.d., te Gradova KUTINA, NOVSKA, PETRINJA, POPOVAČA, HRVATSKA KOSTAJNICA, GLINA i Općina DVOR, MAJUR, DONJI KUKURUZARI, LEKENIK, VELIKA LUDINA, LIPOVLJANI i TOPUSKO, Sisačko-moslavačka županija raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

za dodjelu poduzetničkih kredita

po Projektu „PODUZETNIČKI KREDITI – 2014“ U 2015. godini

Opširnije...

Natječaj za pomagače u nastavi

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, DJEČJI VRTIĆ LUDINA, UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 112-01/15-01/03, Urbroj: 2176-77-15-1, Velika Ludina, 03.03.2015.

Na temelju članka 26. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Ludina i Odluke sa 68. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina od 02.03.2015. godine, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

(javni radovi za mlade po mjeri „Mladi za mlade"-pomagači u nastavi)

za obavljane poslova radnog  mjesta

Opširnije...


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3