Utorak 28 Rujan 2021

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA,OPĆINA VELIKA LUDINA,PROČELNIK JUO

KLASA: 112-01/16-01/___URBROJ: 2176/19-04-16-1

Velika Ludina, 28.11.2016.

Na temelju članaka 18., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 86/08 i 61/11), članka 23. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 74/10 i 125/14) i članka 10. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br.: 6/15, 7/15 i 4/16), a sukladno Sistematizaciji i klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina raspisuje
O G L A S
za prijam službenika u službu na određeno vrijeme
radi zamjene odsutnog službenika na radno mjesto:

1. komunalni referent – 1 izvršitelj/ica, na određeno uz probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili komercijalnog usmjerenja,
– najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– poznavanje rada na računalu,
– položen državni stručni ispit,
– vozačka dozvola za upravljanje vozilima B-kategorije.

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava oglasom navedeni su na web stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina http://www.opcina-vludina.hr/ .
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Na web-stranici Općine Velika Ludina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidati su obvezni uz prijavu priložiti:
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– preslika svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
(ukoliko kandidati imaju položen državni stručni ispit),
– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
(ne starije od 6 mjeseci),
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(izjavu nije potrebno ovjeravati).

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima pribavit će se naknadno prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Popovača, s naznakom: «Oglas za prijam službenika – komunalni referent», na adresu: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina. Prijave se mogu dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina ili preporučeno putem pošte.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na raspisani oglas i njegova se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se pisana obavijest.
O rezultatima oglasa kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.
Pročelnik:

Marta Kucelj, dipl.oec.

Podatke vezane uz oglas možete pogledati ovdje


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3