Nedjelja 26 Rujan 2021

Na temelju članaka 132. - 137. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 41/01. i 55/01.) i članaka 8. i 35. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01. i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članaka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina (“Službene novine Općine Velika Ludina” 6/09) Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 20. sjednici održanoj 20.12.2011. godine donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE

S T A T U T A

OPĆINE VELIKA LUDINA


 

Članak 1.

 

Članku 10. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 6/09) mijenja se i glasi:

 

Dan Općine Velika Ludina obilježava se 01. rujna – povodom početka berbe jabuka i manifestacije „Jabuka crvenika“.“

 

Članak 2.

 

U članku 82. stavak 3. mijenja se i glasi:

Postupak izbora članova Vijeća Mjesnih odbora provodi se po odredbama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“.

 

Članak 3.

 

Ostale odredbe Statuta ne mijenjaju se i ostaju na snazi.

 

Članak 4.

 

Ove Izmjene i dopune Statuta stupanju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA LUDINA

 

 

KLASA: 080-01/11-01/1 Predsjednik:

URBROJ: 2176/19-11-01/1

 

Velika Ludina, 20.12.2011. Stevo Kovač


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3