Nedjelja 26 Rujan 2021

Na temelju članaka 132. - 137. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 41/01. i 55/01.) i članaka 8. i 35. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01. i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članaka 24. Statuta Općine Velika Ludina (“Službene novine Općine Velika Ludina” broj: 7/01, 9/01 i 2/06.) Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 2. sjednici održanoj dana 10.07.2009. godine donijelo je

 

 

S T A T U T

OPĆINE VELIKA LUDINA


 

Članak 1.

 

I OPĆE ODREDBE

 

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Velika Ludina, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Velika Ludina.

 

 

Članak 2.

 

Općina Velika Ludina je jedinica lokalne samouprave.

 

Članak 3.

 

Općina Velika Ludina je pravna osoba.

 

Članak 4.

 

Naziv Općine je: OPĆINA VELIKA LUDINA.

Sjedište Općine Velika Ludina je: Obrtnička 4, 44316 Velika Ludina.

Općina Velika Ludina ima Jedinstveni upravni odjel – službu Općine Velika Ludina.

 

Članak 5.

 

 

Područje Općine Velika Ludina utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

 

Općina Velika Ludina obuhvaća područje slijedećih naselja: Gornja Vlahinička, Grabričina, Grabrov Potok, Katoličko Selište, Kompator, Ludinica, Mala Ludina, Mustafina Klada, Okoli, Ruškovica, Velika Ludina i Vidrenjak.

Granice Općine Velika Ludina mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

 

 

II OBILJEŽJA, PEČATI I DAN OPĆINE

 

 

Članak 6.

 

Općina Velika Ludina ima svoj grb, zastavu i pečat.

 

Pečat Općine je okruglog oblika i slijedećeg sadržaja:

 

REPUBLIKA HRVATSKA, ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA, OPĆINA VELIKA LUDINA, OPĆINSKO VIJEĆE VELIKA LUDINA.

 

Izgled, sadržaj i način uporabe pečata Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela utvrdit će se posebnom Odlukom u skladu sa zakonom.

 

Članak 7.

 

Grb Općine Velika Ludina je u trokutastom - srcolikom štitu na srebrnom

( bijelom) polju, mač srebrne oštrice, zlatne drške u plamenu.

 

Članak 8.

 

Zastava Općine Velika Ludina je jednobojna plave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2..1..

 

U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obrubljen tankom zlatno-žutom trakom.

 

Članak 9.

 

Opis grba i zastave Općine, te način njihove uporabe i zaštite utvrđuje se posebnom odlukom u skladu sa zakonom.

 

Grb i zastava likovno su prihvaćeni na posebnom dokumentu kao prilogu te odluke.

 

Članak 10.

 

 

Dan Općine Velika Ludina je 29. rujna – blagdan Sv.. Mihaela Ark. – Miholje.

 

 

 

 

 

 

III JAVNA PRIZNANJA

 

Članak 11.

 

Radi odavanja priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj i ugled Općine Velika Ludina, a poglavito za uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, socijalne skrbi, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, Općina Velika Ludina dodjeljuje Godišnju nagradu i javna priznanja.

 

Godišnja nagrada Općine Velika Ludina dodjeljuje se u obliku Povelje za Dan općine 29. rujna, i to jedna godišnje.

 

U povodu Dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine.

 

 

Članak 12.

 

Vrste javnih priznanja, uvjete za njihovo dodjeljivanje, njihov izgled i oblik, kriterije i postupak njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.

 

 

Članak 13.

 

Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Općine Velika Ludina pojedine osobe koje su svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonijele napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva.

 

Proglašenje počasnim građaninom znak je časti i ne daje nikakva posebna prava.

 

IV SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

Članak 14.

 

Ostvarujući zajednički interes u unapređenju gospodarskog, društvenog ikulturnog razvitka Općina Velika Ludina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

 

Članak 15.

 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje te postupak donošenja odluke uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.

 

Članak 16.

 

Sporazum o suradnji Općine Velika Ludina s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država objavljuje se u službenom glasilu Općine Velika Ludina.

 

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

 

 

Članak 17.

 

Općina Velika Ludina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 

Općina Velika Ludina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

 

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća Općine Velika Ludina i Općinskog načelnika Općine Velika Ludina u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 18.

 

Općina Velika Ludina može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 17. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

 

Članak 19.

 

Općinsko vijeće Općine Velika Ludina može odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Velika Ludina iz članka 17. ovog Statuta, sukladno ovom Statutu i statutu županije u čijem je sastavu Općina Velika Ludina, prenesu na istu Županiju, odnosno na mjesnu samoupravu.

 

Općinsko vijeće Općine Velika Ludina može tražiti od županijske skupštine županije u čijem je sastavu Općina Velika Ludina da se pod određenim uvjetima utvrđenim zakonom, pojedini poslovi iz njezina samoupravnog djelokruga povjere Općini Velika Ludina.

 

 

VI. OBLICI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA GRAĐANA U

ODLUČIVANJU

Članak 20.

 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, na način i po postupku u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 21.

 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine Velika Ludina, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i drugim aktima.

 

Referendum, na temelju odredaba zakona i ovoga Statuta, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine njegovih članova, na prijedlog Općinskog načelnika, na prijedlog polovine mjesnih odbora na području općine i na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača Općine Velika Ludina.

 

Članak 22.

 

Referendum se može raspisati radi razrješenja načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na način propisan zakonom.

 

Članak 23.

 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati te dan održavanja referenduma.

Članak 24.

 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Velika Ludina i upisani su u popis birača Općine Velika Ludina.

 

Članak 25.

 

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 20. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

 

Članak 26.

 

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Članak 27.

 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili Statutom.

 

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina članova Općinskog vijeća i općinski načelnik.

 

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od zaprimanja prijedloga.

 

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

 

Članak 28.

 

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

 

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

 

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

 

Članak 29.

 

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima.

 

 

Općinsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Velika Ludina.

 

Općinsko vijeće mora dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 30.

 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Velika Ludina kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Velika Ludina odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, omogućavanjem usmenog izjavljivanja predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine te sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama i sl.).

 

 

VII. TIJELA OPĆINE VELIKA LUDINA

 

Članak 31.

 

Tijela Općine Velika Ludina su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

 

 1. OPĆINSKO VIJEĆE

 

Članak 32.

 

Općinsko vijeće Općine Velika Ludina je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 33.

 

Općinsko vijeće Općine Velika Ludina smatra se konstituiranim izborom predsjednika na sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća, a nakon provedenih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.

 

 

 

 

 

Članak 34.

 

Općinsko vijeće Općine Velika Ludina:

 

- donosi Statut Općine Velika Ludina, Poslovnik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina, proračun i odluku o izvršenju proračuna, godišnje izvješće o izvršenju proračuna, odluku o privremenom financiranju,

- donosi odluke i druge opće akte, kao i druge akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,

- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Velika Ludina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 (jedan milijun) kuna,

- donosi odluku o promjeni granice Općine Velika Ludina,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine Velika Ludina,

-donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

- osniva javne ustanove trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Velika Ludina,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

- raspisuje lokalni referendum,

- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

- osniva, bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

- imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom, ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

 

Članak 35.

 

Većinom glasova svih članova, Općinsko vijeće donosi:

 • Statut,

 • Poslovnik Općinskog vijeća,

 • proračun,

 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

 • odluku o privremenom financiranju,

 • odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog Vijeća

 • odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika,

 • odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih zakonom, Statutom Općine Velika Ludina i drugim aktima,

 • odluke i druge akte koji se donose po hitnom postupku

 • druge akte za čije je donošenje zakonom, Statutom ili Poslovnikom Općinskog vijeća utvrđeno da se donose većinom glasova svih članova.

 

Članak 36.

 

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.

 

Članak 37.

 

Predsjednik Općinskog vijeća određuje koji ga od potpredsjednika zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te koji obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik, ukoliko Općinsko vijeće nije odredilo koji će potpredsjednik obaviti pojedini posao.

 

Članak 38.

 

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji dužnosti ne primaju plaću.

 

Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

 

Članak 39.

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

 

 • predstavlja Općinsko vijeće

 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

 • predlaže dnevni red sjednice Općinskog vijeća,

 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

 • brine o postupku donošenja odluka te općih i drugih akata,

 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,

 • usklađuje rad radnih tijela,

 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

 • brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

 • brine se o zaštiti prava članova Općinskog vijeća,

 • obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom, Poslovnikom Općinskog vijeća i drugim aktima.

 

Članak 40.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

 

Sjednica Općinskog vijeća saziva se pisanim pozivom, a iznimno može i usmeno ili na drugi način.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati elektroničkim putem te se održavati putem videoveze (videokonferencija).

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća Općine Velika Ludina na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovoga članka sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 15 dana.

 

Nakon proteka rokova iz stavka 4. ovoga članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Velika Ludina utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.

 

Članak 41.

 

Općinsko vijeće Općine Velika Ludina ima 13 (trinaest) članova.

 

Članovi Općinskog vijeća Općine Velika Ludina biraju se na način i po postupku propisanom zakonom.

Članak 42.

 

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

 

Mandat člana Općinskog vijeća Općine Velika Ludina izabranog na redovnim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Velika Ludina traje četiri godine odnosno do objave Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća u skladu sa zakonom.

 

Mandat člana Općinskog vijeća Općine Velika Ludina izabranog na prijevremenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Velika Ludina traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima za članove istog tijela.

 

Članak 43.

 

Članovi Općinskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

 

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 44.

 

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Članak 45.

 

Članu Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran u slučajevima, na način i po postupku propisanom zakonom.

 

Članak 46.

 

Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme člana zamjenjuje zamjenik, u skladu sa zakonskim odredbama.

 

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član nastavlja s obnašanjem dužnosti člana u Općinskom vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

 

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Velika Ludina na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članovi Općinskog vijeća Općine Velika Ludina imaju zamjenike, koji obnašaju dužnost člana Općinskog vijeća Općine Velika Ludina ukoliko članu mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

 

Članak 47.

 

Prava i dužnosti članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina započinju im danom konstituiranja Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.

 

Član Općinskog vijeća Općine Velika Ludina prije nego počne obavljati dužnost člana Općinskog vijeća priseže i potpisuje prisegu.

 

Članak 48.

 

Član Općinskog vijeća ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

 

Član Općinskog vijeća je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća.

 

Član Općinskog vijeća ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta, Poslovnika Općinskog vijeća i drugih akata.

 

 

 

 

 

Članak 49.

 

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti člana Općinskog vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

 

 

1. RADNA TIJELA

 

Članak 50.

 

Općinsko vijeće Općine Velika Ludina osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, te davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća.

 

Članak 51.

 

Stalna radna tijela Općinskog vijeća Općine Velika Ludina su:

 1. Mandatni odbor,

 2. Odbor za izbor i imenovanja,

 3. Odbor za Statut i poslovnik,

 

Općinsko vijeće može posebnim odlukama osnivati i druga stalna radna tijela.

 

Članak 52.

 

Radna tijela iz članka 50. imaju po jednog predsjednika i po dva člana, koji se biraju iz redova članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.

 

Djelokrug i način rada radnih tijela iz članka 50. ovoga Statuta utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Velika Ludina i posebnom odlukom.

 

Članak 53.

 

Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća Općine Velika Ludina uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Velika Ludina ili posebnim odlukama Općinskog vijeća.

 

 

 

 

2. OPĆINSKI NAČELNIK

 

Članak 54.

 

Općinski načelnik zastupa Općinu Velika Ludina i obavlja izvršne poslove u Općini Velika Ludina.

 

Članak 55.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

 

Članak 56.

 

Mandat općinskog načelnika traje četiri godine.

 

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona, u slučajevima propisanim odredbama zakona.

 

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima, na način i po postupku utvrđenom zakonom.

 

Članak 57.

 

U obavljaju izvršnih poslova Općinski načelnik Općine Velika Ludina:

 

 • priprema prijedloge općih akata,

 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Velika Ludina čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

 • upravlja prihodima i rashodima Općine Velika Ludina,

 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je su-osnivač Općina,

 • donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine Velika Ludina,

 • imenuje i razrješava pročelnika upravnog tijela,

 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

 • utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine Velika Ludina,

 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

 • može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanje drugih poslova prostornog uređenja sukladno zakonu,

 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

 • obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,

 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine, u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o uvjetima i postupku javnoga natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora,

 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

 • osigurava uvjete te organizira provedbu prava i obveza u području zaštite i spašavanja za područje Općine,

 • usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini Velika Ludina, te nadzire rad upravnih tijela u samoupravnom djelokrugu i u poslovima državne uprave,

 • dostavlja statut i druge opće akte koje donosi Općinsko vijeće, na nadzor zakonitosti,

 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima, Statutom, odlukama i drugim aktima Općinskog vijeća i drugim propisima i aktima.

 

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 1. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

 

 

 

 

 

Članak 58.

 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine Velika Ludina.

 

Članak 59.

 

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

 

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

 

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

 

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 60.

 

Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela općine.

 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od 8 dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave.

 

Članak 61.

 

Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

 

Članak 62.

 

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

 

Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

 

Članak 63.

 

Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika sami odlučuju hoće li dužnosti na koje su izabrani obavljati profesionalno, u skladu sa zakonom i drugim aktima.

Ostala prava i dužnosti Općinskog načelnika i zamjenika utvrđena su zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća.

 

 

VIII. UPRAVNA TIJELA

 

Članak 64.

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Velika Ludina, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu Velika Ludina, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel – služba općine Velika Ludina (u daljenjem tekstu: Upravno tijelo).

 

Ustrojstvo i djelokrug Upravnog tijela iz stavka 1. ovog članka uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.

 

Članak 65.

 

Upravno tijelo samostalno je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.

Članak 66.

 

Upravnim tijelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

 

Upravne, stručne i ostale poslove u upravnom tijelu Općine Velika Ludina obavljaju službenici i namještenici.

 

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Velika Ludina uređuju se posebnim zakonom.

Članak 67.

 

Sredstva za rad upravnog tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Velia Ludina i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

Članak 68.

 

Općina Velika Ludina može po posebnom sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga te u tom cilju osnovati zajednička tijela, zajedničke upravne odjele ili službe, zajedničko trgovačko društvo, ustanovu ili zajednički organizirati njihovo obavljanje u skladu s posebnim zakonima, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

 

Članak 69.

 

Službenici u Općini Velika Ludina poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje sukladno zakonu, podzakonskim propisima te drugim aktima.

 

Članak 70.

 

Općina Velika Ludina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga te u tom cilju osnovati zajednička tijela, zajedničke upravne odjele ili službe, zajedničko trgovačko društvo i ustanovu, a sve u skladu sa zakonom.

 

 

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 71.

 

Općina Velika Ludina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

 

Članak 72.

 

Općina Velika Ludina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 71. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

 

Općina Velika Ludina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu, a trgovačka društva, odnosno ustanove su obvezni redovito izvještavati o svom radu i poslovanju u rokovima sukladno zakonu i odlukama Općinskog vijeća.

 

Članak 73.

 

Općinski načelnik nadzire financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje korisnika dotacija iz Proračuna, glede namjena, opsega i dinamike korištenja dotiranih sredstava.

 

Korisnici dotacija iz Proračuna u zakonskom roku podnose općinskom načelniku zahtjev za uvrštenje u Proračun i financiranje u idućoj proračunskoj godini i program rada i aktivnosti za isto razdoblje.

 

Korisnici iz stavka 2. dužni su općinskom načelniku najmanje jedanput godišnje podnositi izvještaj o namjeni i opsegu korištenja, odnosno utrošku sredstava iz Proračuna u protekloj proračunskoj godini.

 

 

Članak 74.

 

U trgovačkim društvima u kojima Općina Velika Ludina ima udjele ili dionice Općinski načelnik je član skupštine društva.

 

Članak 75.

 

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Velika Ludina može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

 

 

X. MJESNA SAMOUPRAVA

 

Članak 76.

 

Na području Općine Velika Ludina osnivaju se mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

 

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

 

Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 77.

 

Mjesni odbori na području Općine Velika Ludina su:

 

1. Mjesni odbor Gornja Vlahinička koji obuhvaća područje naselja Gornja Vlahinička,

2. Mjesni odbor Grabričina koji obuhvaća područje naselja Grabričina,

3. Mjesni odbor Grabrov Potok koji obuhvaća područje naselja Grabrov Potok,

4. Mjesni odbor Katoličko Selište koji obuhvaća područje naselja Katoličko Selište,

5. Mjesni odbor Kompator koji obuhvaća područje naselja Kompator,

6. Mjesni odbor Ludinica koji obuhvaća područje naselja Ludinica,

7. Mjsni odbor Mala Ludina koji obuhvaća područje naselja Mala Ludina,

8. Mjesni odbor Mustafina Klada koji obuhvaća područje naselja Mustafina Klada,

9. Mjesni odbor Okoli koji obuhvaća područje naselja Okoli,

10. Mjesni odbor Ruškovica koji obuhvaća područje naselja Ruškovica,

11. Mjesni odbor Velika Ludina koji obuhvaća područje naselja Velika Ludina,

12. Mjesni odbor Vidrenjak koji obuhvaća područje naselja Vidrenjak.

 

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

 

 

 

 

 

Članak 78.

 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Općinski načelnik.

 

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

 

Članak 79.

 

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

 

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

 

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

Članak 80.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

 

Članak 81.

 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

 

Članak 82.

 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

 

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

 

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

 

 

 

 

Članak 83.

 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 60 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 60 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

 

Članak 84.

 

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 3 do 7 članova.

 

Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju birača na dan donošenja odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora upisanih u popis birača za područje mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode i to kako slijedi:

- mjesni odbor u čiji je popis upisano do 300 birača - 3 člana vijeća mjesnog odbora

- mjesni odbor u čiji je popis upisano od 301 do 700 birača - 5 članova vijeća mjesnog odbora i

- mjesni odbor u čiji je popis upisano preko 700 birača - 7 članova vijeća mjesnog odbora.

 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

 

Članak 85.

 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svoga sastava tajnim glasovanjem, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

 

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

 

Predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora narečene dužnosti obavljaju u pravilu volonterski i bez naknade. Za slučajeve obavljanja istih dužnosti uz naknadu Općinsko vijeće će prethodno posebnom odlukom utvrditi mjerila za određivanje visine naknade.

 

Članak 86.

 

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

 

 

 

 

Članak 87.

 

Godišnjim programom rada utvrđuju se zadaci i aktivnosti mjesnog odbora, nositelji, rokovi, sredstva, kao i način njihovog osiguravanja za izvršavanje određenih poslova, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području u interesu za život i rad građana.

 

Godišnji program rada donosi vijeće mjesnog odbora uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

 

Članak 88.

 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

 

Pravila mjesnog odbora donosi vijeće mjesnog odbora uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 89.

 

Poslovnikom o radu tijela mjesnog odbora uređuju se pitanja u svezi s ustrojstvom i načinom rada tijela mjesnog odbora.

 

Članak 90.

 

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalni administrativni i slični troškovi), kao i za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga općine, mjesnim odborima na području Općine Velika Ludina, osiguravaju se sredstva u proračunu Općine Velika Ludina, a u skladu s posebnom odlukom.

 

Za financiranje svojih djelatnosti, kao i povjerenih im poslova mjesni odbori mogu ostvarivati sredstva iz:

- prihoda od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,

- dotacije pravnih ili fizičkih osoba,

- drugih sredstava.

 

Za obavljanje poslova koji su mjesnom odboru preneseni u nadležnost posebnim odlukama Općinskog vijeća ili Općinskog načelnika, predsjednik vijeća odgovara Općinskom načelniku.

 

Članak 91.

 

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana može se sazvati za cijelo ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu (dio naselja, stambeni blok i sl.).

 

Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

 

Članak 92.

 

Stručne, administrativne i financijske poslove za svoje potrebe mjesni odbori provode organiziranjem vlastite službe, povjeravanjem drugoj organizaciji ili ustanovi i sl., sukladno propisima.

 

Članak 93.

 

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.

 

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 94.

 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

 

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

 

 

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE

 

Članak 95.

 

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Velika Ludina čine njezinu imovinu.

 

Članak 96.

 

Općina Velika Ludina upravlja, koristi se i raspolaže svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

 

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine Velika Ludina donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

 

Članak 97.

 

Općina Velika Ludina ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Velika Ludina su:

 

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i

posebnim odlukama Općinskog vijeća,

2. prihodi od stvari u vlasništvu Općine Velika Ludina i imovinskih prava Općine,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine,

odnosno u kojima ima udjele ili dionice,

4. prihodi od naknada za koncesije,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u

skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkim porezima sa Županijom i Republikom Hrvatskom,

7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

kao i u proračunu Županije,

8. drugi prihodi određeni zakonom.

 

Članak 98.

 

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih rashoda Općine Velika Ludina iskazuju se u Proračunu Općine Velika Ludina.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

 

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

 

Članak 99.

 

Proračun Općine Velika Ludina i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

 

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

 

Članak 100.

 

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

 

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

 

Članak 101.

 

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

 

Članak 102.

 

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

 

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

 

XII. AKTI

 

Članak 103.

 

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom, ovim Statutom te drugim propisima i aktima donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, godišnje izvješće o izvršenju proračuna, odluku o privremenom financiranju, odluke i druge opće akte, te rješenja, zaključke i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

 

Sadržaj i način donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka uređuju se zakonom, Poslovnikom Općinskog vijeća i drugim propisima i aktima.

 

Članak 104.

 

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, rješenja i druge aktete opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

 

Članak 105.

 

Radna tijela donose zaključke, izvješća i druge akte.

Članak 106.

 

Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Velika Ludina.

Članak 107.

 

Upravno tijelo u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Županije.

 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

 

Sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnih pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

 

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

 

Članak 108.

 

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza lokalnih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

 

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Velika Ludina osnivač.

 

Članak 109.

 

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Članak 110.

 

Nadzor nad zakonitošću rada i akata Općine Velika Ludina provodi se na način i u postupku utvrđenim zakonom kojim je uređen sustav državne uprave.

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavlja ured državne uprave u Županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno zakonu.

 

Članak 111.

 

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, obavezno objavljuju u službenom glasilu Općine Velika Ludina, koje se utvrđuje odlukom Općinskog vijeća.

 

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave, osim ako općim aktom iz osobito opravdanih razloga nije određeno da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

 

Članak 112.

 

Ostali akti stupaju na snagu kako je utvrđeno samim aktom, a isti se akti mogu objaviti u službenom glasilu, na web stranicama, oglasnoj ploči Općine Velika Ludina, te na mjestima i na način kako je utvrđeno samim aktom.

 

XIII. JAVNOST RADA

 

Članak 113.

 

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela je javan.

 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 114.

 

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

 

 • izvješćivanjem o vremenu održavanja sjednica i dnevnom redu sjednica u medijima javnog priopćavanja

 • javnim održavanjem sjednica,

 • izvještavanjem medija i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Velika Ludina, na web stranicama, oglasnoj ploči Općine Velika Ludina, te na mjestima i na način kako je utvrđeno samim aktom.

 

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom.

Bez nazočnosti javnosti održavaju se sjednice ili dio sjednice Općinskog vijeća kada se raspravlja o aktima i podacima koji su u skladu s posebnim propisima, kao i odlukama tijela Općine Velika Ludina, označeni kao povjerljivi odnosno određeni kao tajni.

 

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

 

 • održavanjem konferencija za medije,

 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine Velika Ludina, na web stranicama, oglasnoj ploči Općine Velika Ludina, te na mjestima i na način kako je utvrđeno samim aktom.

 

Javnost rada upravnih tijela osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 115.

 

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za Statut i Poslovnik.

 

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće, većinom glasova svih članova, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

 

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Članak 116.

Odluke i drugi ranije doneseni opći i drugi akti, uskladit će se s odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanim rokovima.

 

Članak 117.

 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Velika Ludina objavljen u “Službenim novinama Općine Velika Ludina” broj: 7/01, 9/01 i 2/06.

 

Članak 119.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Općine Velika Ludina”.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA LUDINA

 

 

 

KLASA: 080-01/09-01/2 Predsjednik:

URBROJ: 2176/19-09-01/2

 

Velika Ludina, 10.07.2009. Stevo Kovač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3