Utorak 16 Srpanj 2024

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA

OPĆINSKI NAČELNIK, KLASA: 112-01/14-01/11, URBROJ: 2176/19-01-14-2

Velika Ludina, 15.01.2015.

Na temelju članaka 8., 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.br.: 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: Zakona), članka 11. i 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.br.: 74/10 i 125/14 – u nastavku teksta: Uredbe), općinski načelnik Općine Velika Ludina raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za prijam u službu na radno mjesto:

1. pročelnik jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno uz probni rad od 60 dana.

Stručni uvjeti:

– magistar struke ili sveučilišni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera,

– najmanje 5 godina radnog iskustva i najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim

poslovima,

– poznavanje rada na računalu,

– položen državni stručni ispit,

– komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje odjelom,

– organizacijske sposobnosti.

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava natječajem navedeni su na web stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina http://www.opcina-vludina.hr/ .

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Na web-stranici Općine Velika Ludina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su obvezni uz prijavu priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome/svjedodžbe),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),

– dokaz o radnom stažu,

– preslik svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

(ukoliko kandidati imaju položen državni stručni ispit),

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

(ne starije od 6 mjeseci),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(izjavu nije potrebno ovjeravati).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina, sa naznakom „javni natječaj za pročelnika". Prijave se mogu dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel – služba Općine Velika Ludina ili preporučeno putem pošte.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.

O rezultatima natječaja kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Velika Ludina

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-01/14-01/11

URBROJ: 2176/19-01-14-2

Velika Ludina, 15.01.2015.

Na temelju članaka 8., 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.br.: 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: Zakona), članka 11. i 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.br.: 74/10 i 125/14 – u nastavku teksta: Uredbe), općinski načelnik Općine Velika Ludina raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J

za prijam u službu na radno mjesto:

1. pročelnik jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno uz probni rad od 60 dana.

Stručni uvjeti:

– magistar struke ili sveučilišni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera,

– najmanje 5 godina radnog iskustva i najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim

poslovima,

– poznavanje rada na računalu,

– položen državni stručni ispit,

– komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje odjelom,

– organizacijske sposobnosti.

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava natječajem navedeni su na web stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina http://www.opcina-vludina.hr/ .

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Na web-stranici Općine Velika Ludina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su obvezni uz prijavu priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome/svjedodžbe),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),

– dokaz o radnom stažu,

– preslik svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

(ukoliko kandidati imaju položen državni stručni ispit),

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

(ne starije od 6 mjeseci),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(izjavu nije potrebno ovjeravati).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina, sa naznakom „javni natječaj za pročelnika“. Prijave se mogu dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel – služba Općine Velika Ludina ili preporučeno putem pošte.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.

O rezultatima natječaja kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Velika Ludina

Podatke vezane uz natječaj možete pogledati ili preuzeti ovdje

 

 


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3