Utorak 16 Srpanj 2024

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, DJEČJI VRTIĆ LUDINA, UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 112-01/15-01/03, Urbroj: 2176-77-15-1, Velika Ludina, 03.03.2015.

Na temelju članka 26. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Ludina i Odluke sa 68. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina od 02.03.2015. godine, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

(javni radovi za mlade po mjeri „Mladi za mlade"-pomagači u nastavi)

za obavljane poslova radnog  mjesta

 

1. POMAGAČ/ICA ZA DIJETE S ADHD SINDROMOM – na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

2. POMAGAČ/ICA ZA DIJETE S AUTIZMOM-– na određeno, puno radno vrijeme 1 izvršitelj/ica

Predviđeno trajanje radnog odnosa deset (10)

Uvjeti  za radno mjesto pomagača/ice:

Sukladno mjeri „Mladi za mlade"- pomagači u nastavi – javni radovi za mlade:

Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju

2. Prijavljeni u evidenciji zavoda 24 mjeseca

3. Kandidati do 29 godina starosti

Prijavi na natječaj kandidati su dužni  priložiti:

1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

2. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne

starije od 3 mjeseca) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju

i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

3. presliku domovnice

4. radni životopis

5. presliku rodnog lista

6. elektronički zapis sa HZMO-e

Natječaj je otvoren osam (8) dana od 03.03.2015. do 10.03.2015. godine i objavljen na Internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Ludina i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝za natječaj za asistenta_________ (navesti kojeg asistenta)" , na adresu:

Dječji vrtić Ludina

Crkvena 2, 44316 Velika Ludina

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja.


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3