Nedjelja 14 Srpanj 2024

 

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, ŽUPAN

 

Na temelju Odluke o nastavku provedbe Projekta «Poduzetnički krediti» – 2014 u 2015. godini, Ugovora o provedbi Projekta «Poduzetnički krediti - 2014» te Dodatka Ugovoru o provedbi Projekta «Poduzetnički krediti - 2014» u 2015. godini koji je zaključen između Sisačko-moslavačke županije i «PRIVREDNA BANKA» d.d., «ZAGREBAČKA BANKA» d.d., »ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK» d.d., »OTP BANKA» d.d., »RAIFFEISENBANK AUSTRIA» d.d., «CROATIA BANKA» d.d.,«HRVATSKA POŠTANSKA BANKA» d.d., «PODRAVSKA BANKA» d.d., «SG-SPLITSKA BANKA» d.d. i «VENETO BANKA» d.d., te Gradova KUTINA, NOVSKA, PETRINJA, POPOVAČA, HRVATSKA KOSTAJNICA, GLINA i Općina DVOR, MAJUR, DONJI KUKURUZARI, LEKENIK, VELIKA LUDINA, LIPOVLJANI i TOPUSKO, Sisačko-moslavačka županija raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

za dodjelu poduzetničkih kredita

po Projektu „PODUZETNIČKI KREDITI – 2014“ U 2015. godini

 

 

 

 1. KORISNICI PODUZETNIČKIH KREDITA IZ PROJEKTA:

 

Korisnici sredstava po ovom Projektu su:

 

Subjekti malog gospodarstva koji su definirani Zakonom o poticanju razvoja malog

gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Uredbom

Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o promjeni članka 107. i

108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013), (u

Daljnjem tekstu: Uredba de minimis) i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od

17. lipnja 2014. godine o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivim s

unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske

Unije (Službeni list Europske unije L 187, 26.6.2014.) i to kako slijedi:

 

 

Kategorija poduzetnika

Broj radnika

i

Promet/Poslovni prihod

ili

Ukupna aktiva

 

Srednji poduzetnici

50-249

< € 50 mil.

< € 43 mil.

Mali poduzetnici

10-49

< € 10 mil.

< € 10 mil.

Mikro poduzetnici

1-9

< € 2 mil.

< € 2 mil.

koji su registrirani i koji obavljaju poslovnu djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije, a bave se proizvodnom djelatnošću i pružanjem usluga povezanih s proizvodnim sektorom i ulažu u djelatnosti određene kao gospodarski razvojni prioriteti Sisačko-moslavačke županije.

Prednost imaju oni projekti koji imaju za posljedicu novo zapošljavanje.

 

Iznimno korisnici kredita odnosno subvencije kamata na poduzetničke kredite, mogu biti i poduzetnici kojima je mjesto ulaganja izvan područja Sisačko-moslavačke županije, ali pod uvjetom da im sjedište i dalje ostaje na području Sisačko-moslavačke županije.

 

 

Svi korisnici kredita moraju ispunjavati slijedeće kriterije:

 • najmanje 75% privatnog vlasništva u vlasničkoj strukturi na dan podnošenja zahtjeva za kredit i

 • ostvarena neto dobit za prethodnu godinu poslovanja >=0, odnosno ostvareni dohodak >=0 za prethodnu godinu poslovanja

 

Ne kreditiraju se:

 

 1. Poduzetnici u poteškoćama u skladu s odredbama propisa koji uređuju državne potpore

Poduzetnik se smatra poduzetnikom u teškoćama ako je:

 • više od polovice upisanog odnosno temeljnog kapitala nestalo, a više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci; ili je

 • temeljem važećih propisa ispunjavao uvjete za pokretanje stečajnog postupka

 

 1. Poduzetnici koji nemaju reguliran dug prema državi;

Smatra se da poduzetnik ima reguliran dug prema državi:

 • ako nema neizmirenih obveza,

 • ako je postojeći dug reprogramiran ili reguliran na drugi način u skladu s odredbama općeg poreznog zakona,

 • ako se nepodmirena obveza u cijelosti namjerava platiti iz kredita po ovom Projektu

 

Također ne kreditiraju se poduzetnici koji se bave kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima, isključivo točenjem pića, poslovanjem koje rezultira negativnim učincima na ljude, okoliš i na životinje, te ostale djelatnosti koje su isključene sukladno propisima o državnim potporama i to: poduzetnici koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, primarna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, prerada i trženje poljoprivrednih proizvoda (kako je navedeno u Dodatku I. Ugovora o EU), sektoru ugljena, nabava vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu; djelatnosti usmjerene k izvozu prema trećim zemljama ili državama članicama EU, odnosno djelatnosti koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima vezanim uz djelatnost izvoza i potpore uvjetovane korištenje domaćih u odnosu na uvezenu robu.

 

 

2) NAMJENA KREDITA

 

Poduzetnici mogu kreditna sredstva po ovom Projektu koristiti za :

- kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje poslovnih objekata

- kupnju opreme ili pojedinih dijelova opreme

- kupnju zemljišta u svrhu poduzetničke djelatnosti

- refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita za iste ili slične gospodarske namjene

- obrtna sredstva do najviše 30% visine odobrenog kredita.

Neprihvatljivi troškovi:

- porez na dodanu vrijednost

Dio kreditnih sredstva (iz dijela obrtnih sredstava) može se koristiti i za podmirenje obveza prema dobavljačima, državni te drugim vjerovnicima uz slijedeću napomenu:

 • mogu se podmiriti samo dospjele, neizmirene obveze

 

 

3) KREDITNI UVJETI:

 

Krediti se odobravaju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR po kamatnoj stopi prema pojedinačnim ponudama poslovnih banaka uključenih u ovaj Projekt.

 

Iznos kreditnih sredstava:

 

- najniži iznos kredita: 50.000,00 kuna,

- najviši iznos kredita: nije određen i ovisi o kvaliteti poduzetničkog projekta i kreditnoj sposobnosti poduzetnika, te o mogućnosti korištenja državne potpore sukladno odredbama zakona i drugih propisa kojima su regulirane državne potpore

- rok otplate, poček i rok iskorištenja kredita: otplata do 10 (deset) godine,

poček do 2 (dvije) godine koji je uračunat u rok otplate, rok iskorištenja do 12 (dvanaest) mjeseci. Za vrijeme počeka i iskorištenja kredita poduzetnik snosi troškove interkalarne kamate.

 

Rok otplate, poček i rok iskorištenja kredita:

 

 • otplata do 10 (deset) godina

 • poček do 2 (dvije) godine koji je uračunat u rok otplate

 • rok iskorištenja do 12 (dvanaest) mjeseci

za vrijeme korištenja kredita (interkalarnu kamatu) i za vrijeme počeka kamatu u visini redovne kamate u potpunosti snosi korisnik kredita.

 

Visina naknada obrade kredita i kamatnih stopa poslovnih banaka koje su uključene u provedbu Projekta su:

 1. Privredna banka Zagreb d.d. krediti u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

3M EURIBOR+ 5,80%, godišnje, promjenjiva

naknada banci 0,9 % jednokratno na iznos kredita

 

 1. Erste&Steiermarkische bank d.d.krediti u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

3M EURIBOR + 6,00%, godišnje, promjenjiva

naknada banci 0,9 % jednokratno na iznos odobrenog kredita

 

 

 1. Raiffeisenbanka Austria d.d. krediti u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

3M EURIBOR + 6-6,75% (minimalno 7,00%) godišnje, promjenjiva

naknada banci 0,9 % jednokratno na iznos odobrenog kredita

 

 1. SG Splitska banka d.d. krediti u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

6M EURIBOR + 6,00%, godišnje, promjenjiva

naknada banci 0,9 % na iznos kredita, minimalno 1.000,00 kuna

 

 1. Zagrebačka banka d.d. krediti u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

3M EURIBOR + 6,00%, godišnje, promjenjiva

kunski krediti: trezorski zapisi na 91 dan + 5,24%, godišnje, promjenjiva

naknada banci 0,9 % jednokratno na iznos kredita

 

 1. Hrvatska poštanska banka d.d. krediti u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

3M EURIBOR + 6,00% (minimalno 6,50%), godišnje, promjenjiva

kunski krediti: 7,95%, godišnje, promjenjiva

naknada banci 1,00% jednokratno na iznos kredita,

 

 1. Podravska banka d.d. krediti u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

3M EURIBOR + 6,00% (minimalno 6,50%), godišnje, promjenjiva

naknada banci 0,9 % jednokratno na iznos kredita,

 

 

 1. OTP banka d.d. 3M EURIBOR + 4,75% (minimalno 6,50%), godišnje,

promjenjiva

naknada banci 0,9 % jednokratno na iznos kredita, minimalno 500,00 kuna

 

 

 1. Croatia banka d.d. krediti u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR 3M EURIBOR + 6,00% (minimalno 8,75%), godišnje

promjenjiva

naknada banci 0,9 % jednokratno na iznos kredita,

 

 1. Veneto banka d.d. krediti u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

Od 7,00% do 7,50 godišnje, promjenjiva

naknada banci od 0,50 % do 1,00% na iznos kredita

Sisačko - moslavačka županija od utvrđenog iznosa kamate će subvencionirati 3% kamata na kredite kojima se financiraju nove investicije u proizvodnji i refinanciraju postojeći nepovoljni krediti koji su iskorišteni za financiranje novih investicija u proizvodnji, a 2% kamata na kredite za ostale namjene po Projektu. Jedinice lokalne samouprave uključene u Projekt dodatno će subvencionirati kamate za kredite koji se odnose na poduzetnike sa sjedištem na njihovom području i to:

 

REDNI BROJ

GRAD/

OPĆINA

POSTOTAK SUBVENCIJE

OSTALI UVJETI

1.

GLINA

2

za sve djelatnosti u skladu s Projektom

2.

KUTINA

2

za poduzetničke kredite kojima se financiraju nove investicije u proizvodnju sukladno Projektu

1

za poduzetničke kredite za ostale djelatnosti sukladno Projektu

3.

PETRINJA

2

za sve djelatnosti u skladu s Projektom

4.

NOVSKA

2

za sve djelatnosti u skladu s Projektom

5.

HRVATSKA KOSTAJNICA

1

za poduzetničke kredite do iznosa 1.000.000,00 kn isključivo za proizvodne djelatnosti

6.

POPOVAČA

2

za sve djelatnosti u skladu s Projektom

7.

LEKENIK

1

za sve djelatnosti u skladu s Projektom

8.

VELIKA LUDINA

2

za sve djelatnosti u skladu s Projektom

9.

LIPOVLJANI

2

za sve djelatnosti u skladu s Projektom

10.

TOPUSKO

2

za sve djelatnosti u skladu s Projektom

11.

DONJI KUKURUZARI

2

za sve djelatnosti u skladu s Projektom

12.

DVOR

2

za poduzetničke kredite kojima se financiraju nove investicije u proizvodnju sukladno Projektu

1

za poduzetničke kredite za ostale djelatnosti sukladno Projektu

13.

MAJUR

1

za sve djelatnosti u skladu s Projektom

 

 

 1. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA

 

Instrumenti osiguranja povrata kredita: hipoteka (1:1,3), državno jamstvo (HAMAG), lokalno jamstvo (Garancijska shema), bankovno jamstvo, jamci, mjenice, bjanko zadužnice i drugi instrumenti prihvatljivi poslovnoj banci.

5) STATUS PODUZETNIKA:nije uvjetovan kao deponent banke

 

 

6) NAČIN ISPLATE SREDSTAVA:

 

Dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluge za Poduzetnika na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Poduzetniku na žiro-račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita za osnovna sredstva.

Dio kredita (najviše do 30% ukupnog iznosa kredita) za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na žiro-račun Poduzetnika.

 

 

 

 

 

 1. KRITERIJI KREDITNE SPOSOBNOSTI:

 

Ocjenu kreditne sposobnosti donosi banka na temelju vjerodostojne dokumentacije, koju poduzetnik prilaže uz zahtjev za kredit i to:

 

- za trgovačka društva, zadruge i obrte koji su u sustavu prijave poreza na dobit

         popunjen obrazac Zahtjeva (PK-14)

         popis priložene dokumentacije

         izvadak iz registra (sudski ili obrtni) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

         preslika potpisnih kartona kod banke za sve žiro-račune

         poslovni plan za kredit do 400.000,00 kuna

         investicijski program za kredite veće od 400.000,00 kuna

        popunjene obrasce prihvatljivih i neprihvatljivih ukupnih troškova investicije

        izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti za posljednje tri godine(1-2015)

         izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti povezanih osoba (2-2015)

        skupnu izjavu (SMŽ/PK-14, 3-2015)

        u izvorniku potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga na osnovu poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća, ne starija od 30 dana

        u izvorniku potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga na osnovu poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća za sve pojedinačne vlasnike i partnerska poduzeća i povezana poduzeća s Podnositeljem zahtjeva, ne starija od 30 dana

       godišnja financijska izvješća za proteklu godinu iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi svih partnerskih i povezanih poduzeća s Podnositeljem prijave te svih partnerskih i povezanih poduzeća s partnerskim i povezanim poduzećima Podnositelja zahtjeva

        Prijava poreza na dohodak i popis dugotrajne imovine svih partnerskih i povezanih poduzeća s Podnositeljem zahtjeva te svih partnerskih i povezanih poduzeća s partnerskim i povezanim poduzećima Podnositelja

        obrazac JOPPD za prethodni mjesec

        ponude za projektne aktivnosti za koje se traži kredit (minimalno dvije ponude za svaku stavku u troškovniku)

        ostala dokumentacija

 

- za obrte koji su u sustavu prijave poreza na dohodak

         popunjen obrazac Zahtjeva (PK-14)

         popis priložene dokumentacije

         izvadak iz obrtnog registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

         preslika potpisnih kartona kod banke za sve žiro-račune

         poslovni plan za kredit do 400.000,00 kuna

         investicijski program za kredite veće od 400.000,00 kuna

        popunjene obrasce prihvatljivih i neprihvatljivih ukupnih troškova investicije

        izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti za posljednje tri godine(1-2015)

         izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti povezanih osoba (2-2015)

         skupnu izjavu (3-2015)

        u izvorniku potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga na osnovu poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća, ne starija od 30 dana

        u izvorniku potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga na osnovu poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća za sve pojedinačne vlasnike i partnerska poduzeća i povezana poduzeća s Podnositeljem zahtjeva, ne starija od 30 dana

       godišnja financijska izvješća za proteklu godinu iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi svih partnerskih i povezanih poduzeća s Podnositeljem prijave te svih partnerskih i povezanih poduzeća s partnerskim i povezanim poduzećima Podnositelja zahtjeva

       Prijava poreza na dohodak i popis dugotrajne imovine svih partnerskih i povezanih poduzeća s Podnositeljem zahtjeva te svih partnerskih i povezanih poduzeća s partnerskim i povezanim poduzećima Podnositelja zahtjeva

        obrazac JOPPD za prethodni mjesec

        ponude za projektne aktivnosti za koje se traži kredit (minimalno dvije ponude za svaku stavku u troškovniku)

        ostala dokumentacija

 

Zahtjev s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

 

Nakon odobravanja poduzetničkog kredita od strane poslovne banke s korisnikom odobrenog kredita Sisačko-moslavačka županija potpisat će Ugovor o dodjeli bespovratne potpore – subvencije kamata na poduzetničke kredite u skladu s planom otplate kredita, koja će se plaćati poslovnoj banci u ime i za račun poduzetnika, prema mjesečnim ili kvartalnim bankovnim obračunima subvencionirane kamata.

 

 

8) PRAĆENJE PROVEDBE PROJEKTA

 

Korisnik kredita je dužan kredit koristiti namjenski u skladu s odredbama Projekta i ovog Natječaja, a poslovna banka je dužna pratiti namjensko korištenje kredita od strane korisnika kredita.

 

Sisačko-moslavačka županija, Gradovi i Općine zadržavaju pravo kontrole namjenskog korištenja kredita i kod poslovnih banaka i kod korisnika kredita. Poslovne banke su dužne pribaviti i čuvati dokumentaciju te voditi evidencije koje omogućavaju brzu i učinkovitu kontrolu namjenskog korištenja kredita.

 

Poduzetnici koji su iskoristili kredite dužni su periodično dostavljati jedinicama lokalne samouprave i Županiji propisani obrazac (specifikacija po osiguranicima s obračunatim doprinosima za obavezna mirovinska osiguranja) u kojem je naveden i podatak o broju zaposlenih, pa je moguće izvršiti uvid u broj zaposlenih odnosno novozaposlene radnike u određenom razdoblju, te ostalu dokumentaciju prema zahtjevu subvencionara.

 

Ovim Projektom se subvencionira kamata na poduzetničke kredite, kao jedan od vidova potpora malom gospodarstvu, te se za vrijeme primanja potpore kriteriji i uvjeti pod kojima je potpora ostvarena ne smiju promijeniti

 

Ukoliko se utvrdi nepravilnost korištenja potpore sukladno Projektu, ovom Natječaju,

Zakonu o državnim potporama (Narodne novine, broj, 47/14), te Uredbi de minims i

Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. godine o ocjenjivanju

određenih kategorija potpora spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107.

i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije (Službeni list Europske unije L 187,

26.6.2014.) subvencija kamata na poduzetnički kredit se ukida, a korisnik potpore je

dužan izvršiti povrat potpore od trenutka nastanka povrede do dana isplate povrata,

uvećano za propisanu zateznu kamatu, a na temelju obračuna poslovne banke o

ukupnim dugovanjima proizišlih iz povrede korištenja potpore odnosno subvencije

kamata na poduzetnički kredit.

 

Sisačko-moslavačka županija i jedinice lokalne samouprave će o povredi potpore obavijestiti banku koja je sklopila ugovor s korisnikom kredita kod kojeg je došlo do povrede potpore te će kamatu, koju je subvencionirala Županija i jedinica lokalne samouprave, do visine ugovorene redovne kamatne stope snositi korisnik kredita.

 

Banka je dužna, prema svom saznanju, o svim statusnim i ostalim promjenama kod korisnika kredita obavijestiti Županiju i tražiti od Županije pisanusuglasnost za nastavak obračuna subvencionirane kamate.

 

Ako je u vremenu trajanja kredita poslovna banka kredit razvrstala u nižu ili višu rizičnu skupinu, dužna je o tome obavijestiti Sisačko-moslavačku županiju, Grad i Općinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) ZAHTJEV ZA DODJELU KREDITA

 

Zahtjevi za dodjelu kredita i pripadajuća dokumentacija podnose se osobno ili preporučeno putem pošte u dva primjerka Povjerenstvu za provođenje Projekta «PODUZETNIČKI KREDITI -2014 putem Upravnog odjela za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam, s naznakom.

 

Puni naziv i adresa

podnositelja zahtjeva*

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam

Zahtjev za natječaj

PODUZETNIČKI KREDITI – 2014“

 • ne otvaraj –

nastavak projekta u 2015.g.

S. i A. Radića 36

44 000 SISAK

*Ako vanjska omotnica ne sadrži Puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, zahtjev će se smatrati nevažećim

 

 

Sve informacije možete dobiti na broj telefona: 044 / 540-058.

 

Sve informacije u vezi natječaja objavljene su na županijskoj web stranici: www.smz.hr a upite možete slati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

10) POSTUPAK OBRADE ZAHTJEVA

Sve pristigle zahtjeve razmotrit će županijsko Povjerenstvo za provođenje Projekta, a konačnu ocjenu o dodjeli kredita donosi banka.

Nekompletirani zahtjevi neće se razmatrati.

 

Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava kreditnog fonda banaka, a najkasnije do 15.12.2015. godine.

 

KLASA: 403-02/15-01/01

URBROJ: 2176/01-02-15-01

Sisak, 26. veljače 2015.

 

ŽUPAN

 

Ivo Žinić, dipl.ing.arh.

Upute za podnošenje zahtjeva možete preuzeti ovdje

Obrazac za podnošenje zahtjeva možete preuzeti ovdje

 


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3