Utorak 16 Srpanj 2024

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 021-01/15-02/02, URBROJ: 2176/19-02-15-2

Velika Ludina, 20.01.2015.

Na temelju članka 39. i 40. stavak 2. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

S A Z I V A

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

za dan 26.03.2015. godine (četvrtak) u 16,00 sati.

 

Sjednica će se održati u Općini Velika Ludina, Sv.Mihaela 37 - I. kat – vijećnica.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

D N E V N I R E D :

- Utvrđivanje kvoruma po Statutu Općine Velika Ludina i Poslovniku o radu

Općinskog vijeća

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

(Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća)

Prilog: Zapisnik

Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća;

2. Aktualni sat

Prilog: - Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 17. i 18.

sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina,

- Pravilnik o korištenju službenih automobila, mobilnih telefona i mobilne

informatičke opreme,

- Odluka Općinskog načelnika o prihvaćanju Izvješća Komisije za popis osnovnih

sredstava, potraživanja i obveza i novčanih sredstava sa stanjem na dan

31.12.2014. godine,

- Plan prijma u službu u J.U.O. – službi Općine Velika Ludina za 2015. godinu

Izvjestitelj: Općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća, voditelj financijskih poslova,

tajnica

3. Davanje suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića

Ludina

Prilog: Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika

Izvjestitelj: Ravnateljica Dječjeg vrtića Ludina,

4. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014.

godine za Općinu Velika Ludina i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i

čitaonicu Velika Ludina

Prilog: Financijska izvješća

Izvjestitelj: Voditelj financijskih poslova, predsjednik Općinskog vijeća i načelnik;

5. Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu

kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, te načinu

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Prilog: Prijedlog Odluke,

Izvjestitelj: Tajnica i predsjednik Općinskog vijeća;

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u

vlasništvu Općine Velika Ludina

Prilog: Prijedlog Odluke

Izvjestitelj: Tajnica, predsjednik Općinskog vijeća, općinski načelnik;

7. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Knjižnice i čitaonice Velika Ludina

Prilog: Prijedlog Odluke

Izvjestitelj: Tajnica, predsjednik Općinskog vijeća, općinski načelnik;

8. Donošenje Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Velika Ludina

Prilog: Prijedlog Odluke

Izvjestitelj: Tajnica, predsjednik Općinskog vijeća, općinski načelnik;

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti –

dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (DDD) za Općinu Velika Ludina za 2015. godinu

Prilog: Prijedlog Odluke

Izvjestitelj: Tajnica, predsjednik Općinskog vijeća, općinski načelnik;

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Općine Velika Ludina za 2014. godinu

Prilog: Prijedlog Zaključka

Izvjestitelj: Tajnica, predsjednik Općinskog vijeća, općinski načelnik;

11. Razmatranje i prihvaćanje Programa pojačanog održavanja poljskih i poljoprivrednih

puteva, te nerazvrstanih cesta za 2014. godinu i donošenje Programa pojačanog

održavanja poljskih i poljoprivrednih puteva, te nerazvrstanih cesta za 2015. godinu

Prilog: Realizacija Programa za 2014. godinu,

Program pojačanog održavanja za 2015. godinu

Izvjestitelj: Tajnica, predsjednik Općinskog vijeća, općinski načelnik

13. Inicijativa za postavljanje spomen obilježja maratoncu Franji Mihaliću

Prilog: Životopis

Izvjestitelj: Tajnica, predsjednik Općinskog vijeća, općinski načelnik

Zbog važnosti dnevnog reda molimo izabrane vijećnike i izvjestitelje dnevnog reda da se sjednici obvezno odazovu u zakazano vrijeme, a svoj eventualni izostanak da opravdaju na telefon broj 658-250 Tajnici Općine.

Točnost otpravka ovjerava Općinsko vijeće

tajnica: Predsjednik:

Jelena Petreković Vjekoslav Kamenščak


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3