Subota 28 Siječanj 2023

 

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA

OPĆINSKI NAČELNIK, KLASA: 112-01/15-01/_06, URBROJ: 2176/19-01-15-3

Velika Ludina, 30.04.2015.

Na temelju članaka 8., 17., 19., 85. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.br.: 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: Zakona), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Ludina raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto:

1. voditelj financijske jedinice – 1 izvršitelj/ica, na određeno u trajanju od 12 mjeseci.

Stručni uvjeti:

 

– sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomskog usmjerenja ,

– poznavanje rada na računalu.

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Na web-stranici Općine Velika Ludina: http://www.opcina-vludina.hr/ , objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su obvezni uz prijavu priložiti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžbe),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),

– dokaz o radnom stažu,

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

(ne starije od 6 mjeseci),

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(izjavu nije potrebno ovjeravati).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina, sa naznakom „javni natječaj za stručno osposobljavanje". Prijave se mogu dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel – služba Općine Velika Ludina ili preporučeno putem pošte.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.

O rezultatima natječaja kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnik:

Marta Kucelj, dipl.oec

Podatke vezane uz natječaj možete preuzeti ovdjeGalerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3