Srijeda 24 Travanj 2024

 
REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA, PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA:   021-01/15-02/02, URBROJ: 2176/19-02-15-8, Velika Ludina, 27.11.2015.  
 
Na temelju članka 39.  i 40. stavak 2. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
S   A   Z   I    V   A
24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
za dan 02.12.2015.  godine (srijeda) u 16,00 sati.
 
Sjednica će se održati u Općini Velika Ludina, Sv. Mihaela 37 - I. kat – vijećnica.
Za sjednicu se predlaže slijedeći
D N E V N I    R E D :
 
-   Utvrđivanje kvoruma po Statutu Općine Velika Ludina i Poslovniku o radu 
     Općinskog vijeća
 
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 
    (Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća) 
    Prilog: Zapisnik  
    Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća;
 
2. Aktualni sat
    Prilog: Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 23. i 24.
                  sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina, 
    Izvjestitelj: Općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća, voditelj financijskih poslova,
                     tajnica;
 
3. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 30.09.2015. 
    godine  za Općinu Velika Ludina i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i 
    Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina
    Prilog: Financijska izvješća
    Izvjestitelj: Voditelj financijskih poslova, predsjednik Općinskog vijeća i načelnik;
 
4. Razmatranje i usvajanje III Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2015.
    godinu sa III Izmjenama i dopunama Programa, Odluku o III Izmjenama i dopunama 
    Proračuna Općine Velika Ludina i III Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
    Proračuna Općine Velika Ludina 
    Prilog: - III Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2015. godinu, 
                - III Izmjene i dopune Programa 
                - III Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu,
                - Odluka o III Izmjenama i dopunama Proračuna Općine V. Ludina za 2015. g.
     Izvjestitelj: Voditelj financijskih poslova, Općinski načelnik, Predsjednik Općinskog 
                        vijeća;
 
5. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja Proračunskih korisnika Općine Velika 
    Ludina o utrošku financijskih sredstava za 2014. godinu 
    Prilog: Financijska izvješća o utrošku sredstava za 2014. godinu
    Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća, Općinski načelnik i         
                       voditelj financijske jedinice
 
6. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima srednjih škola 
    s područja Općine Velika Ludina za školsku godinu 2015./2016.
    Prilog: Prijedlog Odluke i zapisnik Odbora za školstvo i dodjelu stipendija,
    Izvjestitelj: Odbor za školstvo i dodjelu stipendija, predsjednik Općinskog vijeća;
 
7. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju smještaja u učeničke domove učenicima 
    srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina u iznosu od 25% za 
    školsku godinu 2015./2016.
    Prilog: Prijedlog Odluke i zapisnik Odbora za školstvo i dodjelu stipendija,
    Izvjestitelj: Odbor za školstvo i dodjelu stipendija, predsjednik Općinskog vijeća;
 
8. Razmatranje i donošenje Odluke o plaći za rad Općinskog načelnika Općine Velika Ludina 
    koji dužnost obnavlja profesionalno    
    Prilog: Prijedlog Odluke
    Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća, Općinski načelnik, tajnica,
                        voditelj financijske jedinice
 
9. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 
    financiraju iz Proračuna Općine Velika Ludina 
    Prilog: Prijedlog Odluke
    Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća, Tajnica, Općinski načelnik;
 
10. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina u 
      svrhu političkih aktivnosti i izborne promidžbe
      Prilog: Prijedlog Odluke
      Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća, Općinski načelnik, tajnica; 
 
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području    
      Općine Velika Ludina
      Prilog: Prijedlog Odluke
      Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća, Općinski načelnik, tajnica; 
 
12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije obavljanja     
      dimnjačarskih poslova na području Općine Velika Ludina
      Prilog: Prijedlog Odluke i Zapisnik o pregledu i ocjeni
      Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća, Općinski načelnik, tajnica,
 
13. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta 
      Velike Ludine
      Prilog: Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna
      Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća, općinski načelnik, tajnica,
 
14. Prihvaćanje Zapisnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područni ured u Sisku 
      o kontroli podataka o stažu osiguranja i osnovicama koje služe za ostvarivanje prava iz 
      mirovinskog osiguranja kod Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za period od 2003. do 
      2012. godine
      Prilog: Zapisnici HZZMO, Područni ured Sisak
      Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća, Tajnica, Općinski načelnik.
 
 
Zbog važnosti dnevnog reda molimo izabrane vijećnike i izvjestitelje dnevnog reda da se sjednici obvezno odazovu u zakazano vrijeme, a svoj eventualni izostanak da opravdaju na telefon broj 658-935 Tajnici Općine.
 
Točnost ovjerava                                    Općinsko vijeće
tajnica:                                                  Predsjednik:
Jelena Petreković                                    Vjekoslav Kamenščak                                 
                                                           
 
 
    


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3